Swastika – the Roma symbol and Hitler’s Nazism

Swastika - simbolul romilor, și nazismul lui Hitler
What would you say if the myth of Hitler, that is, the "blond, German Aryan with blue eyes" were in fact a fake, and the only Aryans in Europe are the Roma? // Ce ați spune dacă mitul lui Hitler, adică ”arianul blond, german, cu ochi albaștri” ar fi de fapt un fals, și singurii arieni în Europa sunt romii?

If so, then why is this truth not made public? If the Nazi extremists, brainwashed with the doctrine of the "blond Aryan" who persecute the Roma, found out that the Roma are the real Aryans, wouldn't they start respecting the Roma? This is exactly what was not wanted, so that the world would know that the Roma are the only Aryans in Europe.// Dacă ar fi așa, de ce atunci acest adevăr nu este făcut public? Dacă extremiștii naziști, spălați pe creier cu doctrina ”arianului blond”, care îi prigonesc pe romi, ar afla că romii sunt adevărații arieni, oare nu ar începe să-i respecte pe romi? Tocmai acest lucru nu s-a dorit, ca lumea să știe că romii sunt singurii arieni din Europa.

The word "Aryan" - noble, is a word in Sanskrit, a language of the priests of the Hindu religion. The people did not speak Sanskrit, but the Prakrit languages ​​- natural. In the Prakrit languages, the word "aryan" became RAJAN, or RAYA. The Roma say RAYA to a nobleman. The Prakrit word "Raja / Raya / Roy" is the basis of the word KING in many European languages. Thus, in Latin "rex", in Basque "errege", in Catalan "rei", French has "roy", Corsican "re", Galician has "rei", Italian has "re", Irish "ri", welsh “brenin”, Portuguese “rei”, Spanish “rey”, Romanian “rege” (in India it is called “ragia”). In other words, probably in the past, a race from Iran - India (because the name Iran means "Aryan"), ruled the world, and from its nobility the peoples of Europe chose their kings. Hitler wanted to legitimize the German people as having Aryan origins, in order to rule the world, as the ancient Aryans once did. // Cuvântul ”aryan” - nobil, este un cuvânt din limba sanskrită, o limbă a preoților religiei hinduse. Poporul nu a vorbit sanskrita, ci limbile Prakrit - naturale. În limbile Prakrit, cuvântul ”aryan” a devenit RAJAN, sau RAYA. Romii spun RAYA unui nobil. Cuvântul Prakrit ”Raja/Raya/Roy”, stă la baza multor limbi europene. Astfel, în limba latină ”rex”, în limba bască  ”errege”, în catalană ”rei”, franceză are ”roy”, corsicana ”re”, galiciana are ”rei”, italiana are ”re”, irlandeza ”ri”, welsh ”brenin”, portugheza ”rei”, spaniola ”rey”, româna ”rege” (în India se spune ”ragia”). Cu alte cuvinte, probabil că în trecut, o rasă din Iran - India (căci numele Iran înseamnă ”aryan”), stăpânea lumea, și din nobilimea ei popoarele Europei își alegeau regii. Hitler a vrut să legitimeze poporul german ca având origine ariană, pentru ca să stăpânească lumea, așa cum odinioară, făceau arienii străvechi.

All modern Roma dialects have 95 percent Aryan lexicon and grammar. This means that the Roma are Aryans.// Toate dialectele moderne ale romilor au în proporție de 95 la sută lexic și gramatică ariană. Acest lucru înseamnă că romii sunt arieni.

But what if you found out that Swastika was used by the Roma as a drawn symbol, and, moreover, the Roma greet each other daily with the name Swastika? // Dar dacă ați afla că Swastika a fost folosită de romi ca simbol desenat, și, mai mult, romii se salută zilnic cu numele Swastika?

But if we go further with the research, and find out that the NGO IRU (International Romani Union), funded by India to research Roma history, knew that the Roma use the name Swastika daily as a greeting, but did not say anything to the world? // Dar dacă am merge mai departe cu cercetarea, și am afla că ong-ul IRU (International Romani Union), finanțat de India ca să cerceteze istoria romilor, știa că romii folosesc numele Swastika zilnic ca salut, dar nu a spus nimic lumii?
In the image above, we see page 76 (1987), of the book The Paryah Syndrome, written by Ian Hancock, head of the NGO IRU, in which he acknowledges that the Roma use the Sanskrit root of the word "svastha" - health. // În imaginea de mai sus, vedem pagina 76 (1987), a cărții The Paryah Syndrome, scrisă de Ian Hancock, șef al ong-ului IRU, în care el recunoaște că romii folosesc rădăcina sanskrită a cuvântului ”svastha” - sănătate.

The Roma wish each other Sastimos/Sastipen daily - health. This word, SASTI, is suffixed with -ika, and becomes the drawn symbol of the word SWASTIKA - health, well-being, complete. // Romii își urează zilnic unul altuia Sastimos/Sastipen - sănătate. Acest cuvânt, SASTI, este sufixat cu -ika, și devine simbolul desenat al cuvântului SWASTIKA - sănătare, bunăstare, completă.

Lucia Wald, Gheorghe Sarău's doctoral supervisor, wrote that: “W. Brandenstein noted with sharp irony about the racist theories of "Arianism" that "Roma from India deserve to be called" Aryans, "not others, such as the Germanic peoples." Lucia Wald, Introduction to the study of the Indo-European language and culture, 1987, Bucharest. Lucia Wald quotes from Brandenstein Wilhelm - Mayrhofer Manfred, Handbuch des Altpersischen, ed. a II, 1964, Wiesbaden. // Lucia Wald, conducătoare de doctorat a lui Gheorghe Sarău, scria că: ”W. Brandenstein nota cu ascuțită ironie la adresa teoriilor rasiste despre ”arianism” că ”țiganii veniți din India merită denumirea de ”arieni”, nu și alții, de pildă, neamurile germanice.” Lucia Wald, Introducere în studiul limbii și culturii indo-europene, 1987, București. Lucia Wald cita  din Brandenstein Wilhelm - Mayrhofer Manfred,  Handbuch des Altpersischen, ed. a II-a, 1964, Wiesbaden.

The Roma used the leaves in the shape of Shiva's Trishul- trident to mark the places where they went. The system was called patteran-leaf, and it had the meaning ”sign”. In many Indian dialects, the Sanskrit word ”patra” evolved into "patta". Moreover, the Roma drew a swastika on the walls when they wanted to show that it was a place to live.// Romii foloseau frunzele puse în formă de Trishul- tridentul lui Shiva, pentru a marca locurile pe unde au mers. Sistemul se numea patteran- frunza, şi avea sensul de ”urmă” . În multe dialecte indiene, sanscritul patra-frunză, a evoluat în ”patta”. Mai mult, romii desenau o swastika pe pereţi, atunci când vroiau să arate că acela este un loc de şedere.
The screenshot above is part of Walter Starkie's work, Raggle-Taggle, Adventures wiht a Fiddle in Hungary and Romania, p. 252, Butler & Tanner Ltd., London, 1947. In other words, the Roma in Hungary and Romania were scratching on the walls the symbol swastika, when they stopped nomadism. // Captura de ecran de mai sus face parte din opera lui Walter Starkie, Raggle-Taggle, Adventures wiht a Fiddle in Hungary and Roumania, pag. 252,  Butler&Tanner Ltd.,  London, 1947. Cu alte cuvinte, romii din Ungaria și România, zgârâiau pe pereți simbolul swastika, atunci când se opreau din nomadism.

Autor: romagenocid

A gentle fighter

Un gând despre „Swastika – the Roma symbol and Hitler’s Nazism”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: